RODO


INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

ADMINISTRATOR DANYCH: ESOP SERWIS Sp. z o. o., 11-001 Dywity, ul. Sportowa, NIP 7391015617, REGON 510288710, KRS 0000185417 jest Administratorem danych osobowych klienta lub osób uprawnionych do reprezentowania klienta oraz pracowników klienta.


PAŃSTWA DANE OTRZYMALIŚMY: 1. bezpośrednio od Państwa – z formularza na naszej stronie, z przesyłanych do nas e-mali, rozmów, 2. od podmiotu, który zawarł z Administratorem umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz, 3. ze źródeł publicznie dostępnych.


PRZETWARZAMY NASTĘPUJĄCE KATEGORIE DANYCH: 1. dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej), 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury (firma, dane osób do reprezentowania firmy, nr NIP, nr REGON, PESEL, nr rachunku).


CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu dla którego zostały zebrane, tj. przedstawienia oferty i realizacji umowy na dostawę urządzeń, doradztwo techniczne, projektowanie, montaż i konfigurację systemów, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.


PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH: zawarcie umowy, prawnie uzasadniony interes Administratora, wyrażona przez Państwa zgoda.


PODANIE DANYCH OSOBOWYCH: podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do przedstawienia oferty, zawarcia i wykonania umowy.


ODBIORCY DANYCH: 1. Państwa dane możemy ujawnić podmiotom wykonującym zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz, 2. Państwa dane mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym z mocy prawa, 3. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do podmiotów spoza Unii Europejskiej.


UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ: podającemu dane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), do ograniczenia przetwarzania, do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, do przeniesienia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


OKRES PRZETWARZANIA DANYCH: 1. dane będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń, 2. przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego, 3. dane przetwarzane za zgodą będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody, 4. do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora.


WYCOFANIE ZGODY: w każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Administratorowi, wysyłając e-mail na adres biuro@esop.com.pl lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na adres 11-001 Dywity, ul. Sportowa 3. Do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Administratora jest legalne.


PROFILOWANIE: Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.


KONTAKT Z ADMINISTRATOREM: Administrator nie jest zobowiązany do powołania Inspektora Ochrony Danych. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub skorzystania ze swoich uprawnień każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji na adres e-mail: biuro@esop.com.pl


KONTAKT Z ORGANEM NADZORCZYM: ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

do góry